Привет! Вие отворихте документа "Седемте Свръхвселени"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

   Резюме:

 

   Структура на свръхвселените

Съществуват седем свръхвселени в голямата вселена и те са съставени приблизително така:

1. Системата

2. Съзвездие

3. Локална Вселена

4. Малък Сектор

5. Голям Сектор

6. Свръхвселена

7. Голямата Вселена

   Планът на вселенска организация предвижда следните единици:

Свръхвселени                                                       7

Големи сектори                                                  70

Малки сектори                                                7 000

Локални вселени                                        700 000

Съзвездия                                              70 000 000

Локални планетни системи              7 000 000 000

Обитаеми планети                     7 000 000 000 000

 

   Всяка от седемте свръхвселени е съставена приблизително така:

Една планетна система обхваща около   1 000 свята

Едно съзвездие (100 планетни системи) 100 000 свята

Една локална вселена (100 съзвездия)   10 000 000 свята

Един малък сектор (100 вселени)             1 000 000 000 свята

Един голям сектор (100 малки сектора)   100 000 000 000 свята

Една свръхвселена (10 големи сектора)  1 000 000 000 000 свята

 

 В ранните стадии на материализация на всеобщото творение бяха формулирани схеми на организация на свръхвселената и управлението, основани на числото седем. Първото пост-Хавонско творение беше разделено на седем колосални сегмента; бяха проектирани и изградени столичните светове за управлението на седемте свръхвселени. Настоящата схема на управление съществува от незапомнени времена и управителите на тези седем свръхвселени са с право наричани Извечно Древните.

 

   Ние отдавна сме открили, че седемте свръхвселени се въртят по огромна елипса - един гигантски и удължен кръг. Вашата Слънчева система, както и други светове на времето, не са устремени напред без карта и компас в неведомото пространство. Локалната вселена, към която се отнася вашата система, се движи по определен и добре известен път в посока, обратна на часовниковата стрелка, описваща огромна траектория около централната вселена. Този космически път, добре начертан и изучен от астрономите на свръхвселената, както и орбитите на планетите от вашата Слънчева система, са известни на астрономите на Урантия.

    Целите на седемте свръхвселени

   Съществуват седем основни цели, които се разкриват в еволюцията на седемте свръхвселени. Всяка основна цел на еволюцията на свръхвселените намира най-пълен израз само в една от тях, предвид на което всяка от свръхвселените притежава особена функция и уникална същност.

   Седмата свръхвселена Орвонтон е тази, към която принадлежи вашата локална вселена, известна на първо място благодарение на потресаващото и щедро посвещаване на своята милосърдна помощ на смъртните. Тя се е прославила с тържеството на правосъдието, смекчено от милосърдие, и с властта на могъществото, обусловено от търпение, докато времето свободно се принася в жертва на стабилизирането на вечността. Орвонтон е вселенската демонстрация на любовта и милосърдието.

P. Рай

H. Хавона

1. Свръхвселена Орилингтън

2. Свръхвселена Орвандо

3. Свръхвселена Манвандо

4. Свръхвселена Лантертън

5. Свръхвселена Лексертън

6. Свръхвселена Орейпарена

7. Свръхвселена Орвонтон