Привет! Вие отворихте документа "Химически явления"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

   Резюме:

   Във всички вселени, с изключение на централната, материята е идентична. Физическите свойства на материята зависят от скоростта на въртене на съставляващите я елементи, от броя и размерите на въртящите се елементи, от тяхното разстояние от ядреното тяло или от пространственото съдържание на материята, както и от присъствието на някои сили, засега все още неоткрити на Урантия.

  В разнообразните слънца, планети и космически тела са представени десет основни вида вещества:

1. Ултиматонна материя - изначалните физически единици на материалното битие, частиците енергия, от които се образуват електроните.

2. Субелектронна материя - стадият на слънчевите свръхгазове, който се характеризира с експлозивно и отблъскващо действие.

3. Електронна материя - електрическият стадий на диференциация на материята: електрони, протони и различни други частици, вземащи участие в разнообразния строеж на електронните групи.

4. Субатомна материя - материя, широко разпространена в недрата на горещите слънца.

5. Деформирани атоми - срещат се в изстиващите слънца и по цялото пространство.

6. Йонизирана материя - отделни атоми, лишени от своите външни или химически активни електрони вследствие

електрическа, термична или рентгенова активност, както и под въздействието на разтворители.

7. Атомна материя - химичен стадий на организация на елементите, съставните частици на молекулярната материя.

8. Молекулярен стадий на материята - материята в този вид, в който тя съществува на Урантия в състояние на относително

устойчива материализация при обичайни условия. .

9. Радиоактивна материя - разрушителното свойство и активност на по-тежки елементи в условията на умерено нагряване и отслабено гравитационно налягане.

10. Разрушена материя - относително неизменната материя от изстинали или мъртви светила. В действителност материята от този вид не е неизменна; в нея се открива определена ултиматонна - и даже електронна - активност, но тези частици се намират много близо една до друга, а скоростта на тяхното въртене е изключително забавена.

 

 

 

   Огромните водородни облаци са истинските химически лаборатории на космоса, обединяващи всички фази на еволюиращата енергия и видоизменящата се материя. Мощни енергийни процеси протичат в маргиналните газове на огромните двойни звезди, които толкова често се препокриват и вследствие на това широко се смесват едни с други. Но нито една от тези колосални и широкомащабни енергийни активности на пространството не оказва ни най-малко въздействие върху феномена на организирания живот - зародишната плазма на живата природа и живите същества.

 

   Съществуват над 1 000 000 основни или космически химични формули, които образуват родителските прототипи, както и многобройните принципни функционални вариации на проявленията на живота. Сателит номер едно от сферата за планиране на живот е светът на вселенските физици и електрохимици, които служат като технически помощници на Носителите на Живота в работата им по улавянето, организирането и манипулирането на основните единици от енергия, използвани при изграждането на материалната обвивка за предаване на живот - така наречената зародишна плазма.

 

   При все това много изглеждащи загадъчни приспособления на живите организми имат чисто химически, изцяло физически характер. Във всеки момент в кръвообращението на всеки човек може да протичат над 15 000 000 химически реакции между хормоните, отделяни от дузина жлези с вътрешна секреция.