Привет! Вие отворихте документа "Пространствени сфери"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

    Резюме:

    Независимо от произхода им различните сфери на пространството могат да се класифицират по следните основни типове:

1. Слънца - звездите на пространството.

2. Черни острови от пространство.

3. Малки космически тела: комети, метеори и астероиди.

4. Планети, включващи обитаемите светове.

5. Архитектурни сфери - специално създадени светове.

   С изключение на изкуствено създадените сфери, всички пространствени тела имат еволюционен произход - еволюционен, в смисъл, че не са били създадени по каприз на Божество; еволюционен, в смисъл, че съзидателните действия на Бога са се разкрили посредством пространствено-времеви метод в действията на много създадени и възникнали разумни същества на Божеството.

 

    Слънца. Свръхвселената на Орвонтон се осветява и затопля от повече от десет трилиона горящи светила.  Повече от две хиляди ярки слънца изливат светлина и енергия в Сатания, а вашето собствено слънце е блестящо светило от средна величина. Някои от променливите звезди, в стадия на максимална или близки до нея пулсации, се намират в процес на пораждане на производни системи, много от които евентуално ще бъдат сходни с вашето слънце и въртящите се около него планети.

 

   Тъмни острови на пространството са угасналите слънца и други големи струпвания от материя, лишени от светлина и топлина. Тъмните острови понякога са огромни по маса и оказват мощно влияние за запазване равновесието и за манипулация на енергия във вселената. Те поддържат гравитационния баланс на силата в много съзвездия; много физически системи, които иначе бързо биха паднали върху най-близкото слънце и биха били унищожени.

 

   Малки тела на пространството. Метеорите и други малки частици материя, въртящи се и формиращи се в пространството, представляват огромна съвкупност от енергия и материална субстанция.

 

   Планети. Това са по-големите струпвания на материя, които следват своите орбити около слънце или около някакво друго пространствено тяло; техните размери варират от малки планети до огромни газообразни, течни или твърди сфери. Когато студените светове, образувани от плуващ в пространството материал, се оказват в правилно съотношение със съседното слънце, то такива планети са предпочитани за заселване с разумни същества.

   Урантия е сравнително изолирана сфера в покрайнините на Сатания, нашата Слънчева система, Сатания е втора по отдалеченост във система на Норлатиадек, съзвездието, което понастоящем пресича външния край на Небадон.  Номерът на нашия свят Урантия в голямата вселена е  5 342 482 337 666

 

   Архитектурни сфери. Столичните светове са архитектурни сфери - пространствени тела, специално конструирани за особено назначение. Те са:

1. Свърхвселена - 491 столични свята, всеки столичен свят обкръжен от около 7 клъстери с 70 светове всеки

2. Голям сектор - 71 столични свята, всеки столичен свят обкръжен от 70 сфери

3. Малък сектор - 8 столични свята, всеки столичен свят обкръжен от 7 сфери

4. Локална вселена - четиристотин деветдесет и един столични свята, всеки столичен свят обкръжен от 70 първични сфери в 10 групи, където всяка първична сфера е обкръжена от 6 подчинени сфери

5. Съзвездие - 771 столични свята, всеки столичен свят обкръжен от 70 сфери, всяка с 10 спътника

6. Система - 57 столични свята, всеки столичен свят обкръжен от 7 преходни светове, всеки обкръжен от 7 спътника

 

   Създаването на енергия и посвещаването на живота са прерогативи на Всеобщия Баща и неговите младши Създатели. Реката на енергията и живота е нескончаем поток, изтичащ от Божеството, всеобщо и единнно течение на Райска сила, разпространяваща се по цялото пространство. Тази божествена енергия изпълва цялото творение. Организаторите на силата поставят началото на такива изменения и въвеждат такива модификации на пространствена сила, които водят към възникване на енергия. Управляващите енергията преобразуват енергията в материя. Така възникват материалните светове. Носителите на Живота инициират в мъртвата материя тези процеси, които ние наричаме живот, материален живот. Управляващите Моронтийната Енергия изпълняват аналогични функции във всички преходни сфери между материалните и духовните светове. Висшите духовни Създатели пораждат сходни процеси в божествените форми енергия, в резултат на които се появяват висшите духовни форми на разумен живот.